O nás

V roku 1999 bola založená nezisková organizácia Detský smiech za účelom poskytovania sociálnych služieb pre deti s nariadenou ústavnou starostlivosťou v zmysle zákona NR SR č. 195/1998 Z.z. v znení zmien a doplnkov.

Nezisková organizácia založila 1. júla 1999 svoj vlastný Detský domov – Detský smiech, ktorý je v zmysle zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. o SPODaSK akreditovaným subjektom.

V zmysle novely zákona NR SR č. 305/2005 Z.z. § 100 w zariadenie sociálnoprávnej ochrany detí a sociálnej kurately (detský domov), ktoré plní k 1. januáru 2019 podmienky pre vykonávanie opatrení SPODaSK v centre podľa zákona účinného od 1. apríla 2018, je od 1. januára 2019 centrom.

Centrum pre deti a rodiny je prostredie utvorené a usporiadané na účely vykonávania rozhodnutia súdu o nariadení neodkladného opatrenia, o uložení výchovného opatrenia a o nariadení ústavnej starostlivosti.

V centre pre deti a rodiny sa pobytovou formou vykonáva neodkladné opatrenie, výchovné opatrenie a ústavná starostlivosť aj v domácom prostredí zamestnanca centra (profesionálna náhradná rodina).

Centrum pre deti a rodiny má kapacitu 14 miest, z toho 10 miest v samostatnej usporiadanej skupine a 4 miesta v profesionálnej náhradnej rodine.